Forex

[Phần 1] Những thuật ngữ cơ bản trong quyền chọn nhị phân cho người mới

Quyền chọn rào cản

Quyền chọn nhị phân rào cản, còn được gọi là quyền chọn MỘT-CHẠM. Là một lựa chọn mà việc thanh toán chỉ diễn ra khi giá tài sản vượt một ngưỡng cụ thể.

Tài sản cơ sở

Tài sản cơ sở (tài sản gốc) bao gồm: cổ phiếu, hàng hóa, cặp tiền tệ hoặc chỉ số bạn dùng làm cơ sở cho quyền chọn của mình.

Quyền chọn nhị phân

Quyền chọn nhị phân, còn được coi là Quyền chọn số. Là một hình thức đầu tư, trong đó, chỉ số lợi nhuận được cố định và xác định trước. Lợi nhuận được trả khi hết hạn.

Quyền chọn bán (put option)

Quyền chọn nhị phân sẽ đáo hạn ITM khi tài sản cơ sở nằm dưới giá khi hết hạn. Nó sẽ rơi vào “vùng mất tiền” (OTM) khi tài sản cơ sở nằm trên mức giá thực hiện khi hết hạn.

Quyền chọn số

Quyền chọn số, cũng được xác định là quyền chọn, là một hình thức đầu tư, trong đó chỉ số lợi nhuận được cố định và xác định trước. Lợi nhuận đã ấn định trước đó sẽ được thanh toán khi quyền chọn đáo hạn thuộc ITM. Lợi nhuận được trả khi đáo hạn.

Khả năng trao đổi

Khả năng trao đổi: người giao dịch quyền chọn có thể giao dịch trên nhiều khung thời gian như với các quyền chọn nhị phân được ban hành trong vòng 24 giờ

GẶP NGƯỜI HƯỚNG DẪN CỦA THÁNG

0933555270